चंद्रपूर महामार्ग पोलीस विभागाच्या बदल्यानवीन पोलीस अंमदार रुजू.

चंद्रपूर महामार्ग पोलीस विभागाच्या बदल्या

नवीन पोलीस अंमदार रुजू.

वरोरा 14/feb/24
चेतन लुतडे

महामार्ग पोलीस विभाग चंद्रपुर येथे कार्यरत असलेला महामार्ग पोलीस अंमलदारांचा कालावधी संपल्याने त्यांना महामार्ग पोलीस विभाग चंद्रपुर येथुन पोलीस मुख्यालय, चंद्रपुर येथे बदलीवर कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

तसेच दिनांक १३/०२/२०२४ रोजी महामार्ग पोलीस विभाग चंद्रपुर येथे एकुण ३३ पोलीस अंमलदारांचा नविन पोलीस स्टॉफ कर्तव्यावर हजर झाले आहे.

Comments